/firma

Informacje prawne

Witryna firmy Tops - Zasady użytkowania i ograniczenia prawne

UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z WITRYNY PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI ZASADAMI. KORZYSTANIE Z WITRYNY OZNACZA AKCEPTACJĘ ZASAD JEJ UŻYTKOWANIA. W PRZYPADKU BRAKU AKCEPTACJI TYCH ZASAD, PROSIMY O NIEKORZYSTANIE Z WITRYNY.

Korzystanie z witryny

Firma Tops ("Tops") upoważnia użytkowników do przeglądania i pobierania materiałów umieszczonych w niniejszej witrynie ("witryna") wyłącznie dla potrzeb prywatnych i niekomercyjnych, pod warunkiem zachowania na kopiach wszystkich informacji o prawach autorskich oraz innych informacji dotyczących własności umieszczonych w materiałach oryginalnych. Materiałów umieszczonych w niniejszej witrynie nie wolno w żaden sposób modyfikować, reprodukować lub publicznie prezentować, wykonywać, rozprowadzać lub w inny sposób wykorzystywać je do jakichkolwiek celów komercyjnych lub publicznych. Niedozwolone jest również wykorzystanie tych materiałów w dowolnej innej witrynie lub sieci komputerowej w jakimkolwiek celu. Materiały umieszczone w niniejszej witrynie są chronione prawami autorskimi; jakiekolwiek nieautoryzowane wykorzystanie materiałów znajdujących się w niniejszej witrynie może stanowić naruszenie prawa własności, ochrony znaków towarowych oraz innych praw. Naruszenie któregokolwiek z przedstawionych zasad użytkowania powoduje automatyczną utratę prawa do korzystania z niniejszej witryny i stwarza zobowiązanie do zniszczenia wszystkich pobranych lub wydrukowanych materiałów.

Zastrzeżenia

ZNAJDUJĄCE SIĘ W WITRYNIE MATERIAŁY (ŁĄCZNIE Z OPROGRAMOWANIEM) SĄ DOSTARCZANE W FORMIE "TAK JAK JEST" ("AS IS") BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, RÓWNIEŻ GWARANCJI ZAKUPU, DOSTOSOWANIA DO OKREŚLONYCH POTRZEB, LUB NIENARUSZANIA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. Zobowiązania firmy Tops dotyczące oferowanych produktów i usług są określane wyłącznie przez warunki umów ich udostępniania i żaden element niniejszej witryny nie powinien być traktowany jako zmieniający te warunki. Firma Tops nie gwarantuje również, że udostępniane w niniejszej witrynie materiały, programy bądź usługi są dokładne i kompletne. Firma Tops może wprowadzić, w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia, zmiany w usługach i materiałach oferowanych w witrynie, a także w opisanych w niej produktach i ich cenach. Udostępniane poprzez witrynę materiały oraz usługi mogą nie być aktualne i Tops nie zobowiązuje się do ich aktualizacji. Publikowane w witrynie informacje mogą dotyczyć produktów, programów lub usług, które nie są dostępne określonym kraju lub regionie.

Ograniczenia odpowiedzialności

FIRMA TOPS, JEJ DOSTAWCY I INNE FIRMY NIEZALEŻNE WYMIENIONE W TREŚCI NINIEJSZEJ WITRYNY W ŻADNYM WYPADKU NIE SĄ ODPOWIEDZIALNE ZA SZKODY (BEZ OGRANICZEŃ, ŁĄCZNIE ZE STRATAMI WYNIKAJĄCYMI Z UTRACONYCH KORZYŚCI, UTRACONYCH DANYCH LUB PRZERW W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI) POWSTAŁE NA SKUTEK KORZYSTANIA, BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA LUB TEŻ WYNIKÓW KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ WITRYNY, DOWOLNYCH WITRYN POWIĄZANYCH Z NINIEJSZĄ WITRYNĄ ODNOŚNIKAMI ORAZ MATERIAŁÓW, INFORMACJI LUB USŁUG ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA KTÓREJKOLWIEK Z TAKICH WITRYN, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY ROSZCZENIA TE WYNIKAJĄ Z GWARANCJI, KONTRAKTÓW, CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH CZY TEŻ INNYCH PODSTAW PRAWNYCH ORAZ BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY FIRMA TOPS ZOSTAŁA, CZY TEŻ NIE ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. JEŻELI W WYNIKU KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW, INFORMACJI LUB USŁUG ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TEJ WITRYNIE KONIECZNE BĘDĄ SERWISOWANIE, NAPRAWA LUB DOKONANIE MODYFIKACJI SPRZĘTU LUB DANYCH, WSZELKIE ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY PONIESIE UŻYTKOWNIK.

Korzystanie z oprogramowania

Każde oprogramowanie udostępnione do pobrania w witrynie stanowi własność intelektualną firmy Tops oraz/lub jej dostawców. Zasady korzystania z oprogramowania regulują warunki ewentualnej umowy licencyjnej użytkownika końcowego, która jest częścią oprogramowania lub jest do niego dołączona ("Umowa Licencyjna"). Nie można pobierać ani instalować oprogramowania, którego częścią jest lub do którego dołączona jest Umowa Licencyjna, bez przeczytania i zaakceptowania warunków Umowy Licencyjnej. KOPIOWANIE LUB ROZPROWADZANIE OPROGRAMOWANIA JEST ZABRONIONE OPRÓCZ SYTUACJI OPISANYCH W ODPOWIEDNIEJ UMOWIE LICENCYJNEJ.

Dane wysyłane przez użytkowników

Tops nie ma intencji przyjmować osobistych ani poufnych informacji od użytkowników witryny. Wszystkie materiały, informacje lub też inne dane związane z komunikacją z użytkownikami witryny ("Komunikacja"), wysyłane lub umieszczane przez użytkowników witryny nie będą traktowane jak osobiste i poufne. Firma Tops nie bierze odpowiedzialności za Komunikację. Firma Tops i podmioty przez nią uprawnione mogą dowolnie kopiować, ujawniać, rozprowadzać, łączyć i w inny sposób wykorzystywać dane pochodzące z Komunikacji oraz wszystkie dane, obrazy, dźwięki, tekst i inne elementy witryny w dowolnych celach komercyjnych i niekomercyjnych. Dane osobowe wysyłane do firmy Tops w celu otrzymania produktów lub usług będą traktowane zgodnie z zasadami polityki prywatności firmy Tops. Użytkownik nie ma prawa ogłaszać ani przesyłać do tej witryny ani z jej poziomu żadnych materiałów o treści nielegalnej, zniesławiającej, szkalującej, obscenicznej, pornograficznej, zawierającej groźby lub informacje niezgodne z prawem.

Forum dyskusyjne użytkowników.

Firma Tops może, jednak nie jest zobowiązana, monitorować oraz przeglądać zawartość wszystkich obszarów witryny, w których użytkownicy umieszczają dane (komunikację) lub porozumiewają się ze sobą, w tym między innymi forum użytkowników, jak również zawartości dowolnej komunikacji. Tops nie ponosi jednak odpowiedzialności za zawartość żadnej Komunikacji, bez względu na to, czy narusza ona prawa własności intelektualnej, zniesławia, narusza czyjąś prywatność, jest nieprzyzwoita czy też w inny sposób niepoprawna. Firma Tops zastrzega sobie prawo do usuwania komunikatów zawierających jakiekolwiek materiały uznane przez Tops za obraźliwe, zniesławiające, nieprzyzwoite lub nie do zaakceptowania z jakichkolwiek innych powodów.

Odnośniki do witryn internetowych innych firm

Odnośniki do witryn internetowych innych firm są umieszczane wyłącznie w celu zapewnienia wygody użytkownikom. Skorzystanie z jednego z tych odnośników powoduje opuszczenie niniejszej witryny. Firma Tops nie monitoruje zawartości wszystkich witryn internetowych innych firm, do których prowadzą odnośniki, nie kontroluje tych witryn, ani nie bierze za nie odpowiedzialności. Firma Tops nie bierze odpowiedzialności za te witryny, za żadne oprogramowanie, informacje lub inne produkty oraz materiały, które można w nich znaleźć, ani też za rezultaty korzystania z tych witryn. Decydując się na przejście do jednej z witryn internetowych innych firm, do których prowadzą odnośniki z niniejszej witryny, użytkownik działa wyłącznie na swoją odpowiedzialność.

Umieszczanie odnośników do niniejszej witryny

Odnośniki do niniejszej witryny można umieszczać w innych witrynach tylko zgodnie z warunkami określonymi w Zasadach tworzenia odnośników do witryn Tops oraz zgodnie ze wszystkimi stosownymi prawami.

Zasady tworzenia odnośników do witryn Tops

Witryna z odnośnikiem do witryny Tops:

  • Może posiadać odnośnik, ale nie może powielać zawartości witryny Tops
  • Nie może modyfikować wyglądu obszaru wyświetlającego przeglądarki ani otwierać zawartości witryny Tops w ramce
  • Nie może podawać nieprawdziwych informacji o związku z firmą Tops
  • Nie może przedstawiać nieprawdziwych informacji o produktach bądź usługach firmy Tops
  • Nie może korzystać z logo Tops bez pozwolenia firmy Tops
  • Nie może również zawierać treści, które mogłyby być postrzegane jako niecenzuralne, obraźliwe lub kontrowersyjne oraz może zawierać wyłącznie treści odpowiednie dla użytkowników w każdym wieku

Znaki towarowe

Microsoft, Windows, Windows XP, Windows NT, Windows 2000, ASP oraz .NET są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.

Delphi, C++Builder są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Borland Corporation.

Wszystkie pozostałe nazwy handlowe i nazwy towarów występujące na witrynie oraz w materiałach udostępnionych na Witrynie są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub zastrzeżonymi nazwami odnośnych właścicieli.

Uwagi ogólne

Firma Tops administruje niniejszą witryną ze swoiej siedziby w Warszawie. Firma Tops nie gwarantuje, że materiały publikowane w niniejszej witrynie mogą być używane lub są dostępne poza terenem Rzeczypospolitej Polski ("RP") oraz, że jest dostęp do tych materiałów z obszarów, na których ich zawartość jest nielegalna, jest zabroniony. Użytkownik nie może używać, eksportować ani też ponownie eksportować materiałów lub usług udostępnianych w niniejszej witrynie, ani też żadnych ich kopii lub adaptacji, z naruszeniem stosownych przepisów lub zasad, w tym praw i przepisów eksportowych RP. Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do tej witryny spoza terenu RP, wykonuje to z własnej inicjatywy i odpowiada za przestrzeganie stosownych praw. Niniejsze zasady użytkowania podlegają prawu i jego interpretacjom obowiązującym w RP, bez stosowania zasad regulujących rozstrzyganie sprzeczności prawa z wyłączeniem stosunków prawnych z udziałem konsumentów.

Firma Tops może w dowolnej chwili dokonać zmiany zasad, aktualizując publikowane dane. Ponieważ zasady użytkowania witryny są wiążące dla użytkownika, należy zapoznawaćsię z niniejszym dokumentem co pewien czas w celu sprawdzenia aktualnych zasad. Niektóre postanowienia niniejszych zasad użytkowania mogą zostać zastąpione wyraźnie określonymi informacjami prawnymi lub warunkami znajdującymi się na poszczególnych stronach niniejszej witryny.